Gebruiksvoorwaarden www.weston.be

1.Aanvaarding

De website www.weston.be (hierna: “Platform”) wordt ter beschikking gesteld door WESTON NV, onderneming naar Belgisch recht met zetel te 3200 Aarschot, Gaston Geenslaan 80 en met ondernemingsnummer: 0876344520 (hierna: “Wij”). De gebruiker van het Platform kan ons contacteren door een e-mail te verzenden naar info@weston.be of via bovenstaande adresgegevens.

Door uzelf toegang te verschaffen tot het Platform of een account aan te maken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u het Platform niet verder te bezoeken of te gebruiken OF kunnen wij niet overgaan tot het aanmaken van een account.

Huidige Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van WESTON. De Gebruiksvoorwaarden dienen samen gelezen te worden met andere voorwaarden toepasselijk op het gebruik van het Platform, zoals onze privacy policy (of privacyverklaring) en onze cookie policy (of verklaring inzake cookies).

2.Diensten aangeboden door het platform

2.1.    Het Platform kan worden geraadpleegd om o.a. onze contactgegevens te raadplegen en om een Account aan te vragen. Om kennis te nemen van de effectieve Goederen/Diensten aangeboden door WESTON (stockwagens aan scherpe marktconforme prijzen) dient u een Account aan te maken. 

2.2.    Om het Platform te raadplegen, dient u zich niet te registreren. 

Het aanmaken van een Account is kosteloos doch dient te worden aanvaard door WESTON.

2.3.    De benodigdheden waarover u dient te beschikken om gebruik te maken van het Platform of om een Account aan te maken (laptop, PC, internetverbinding) dienen uiteraard door uzelf voorzien te worden.

2.4.    WESTON wenst erop te wijzen dat het gebruik van bepaalde configuraties een verschil in ervaring met zich kan meebrengen. Wij trachten deze verschillen echter tot een minimum te beperken.

2.5.    Indien u WESTON wenst te contacteren via het contactformulier van het Platform worden uw persoonsgegevens verwerkt. In het kader van deze verwerking verwijzen wij uitdrukkelijk naar onze privacy policy gepubliceerd op het Platform waarin u alle informatie daaromtrent kan raadplegen op een duidelijke en transparante wijze. 

3.Bescherming van persoonsgegevens

Bij gebruik van het Platform of door een Account aan te maken, kunnen uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden. Wij hechten veel waarde en belang aan uw privacy en de veilige verwerking van uw persoonsgegevens. In het kader van deze verwerking verwijzen wij uitdrukkelijk naar onze privacy policy gepubliceerd op het Platform, waarin alle informatie daaromtrent kan geraadpleegd worden op een duidelijke en transparante wijze, alsook naar onze cookie policy.

4.Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten en de merkenrechten, op alle teksten, afbeeldingen, films, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn onze exclusieve eigendom of de exclusieve eigendom van derden. Het ongeoorloofd gebruik van enige van de aangeboden informatie is ten strengste verboden. U verwerft op geen enkele wijze enige intellectuele eigendomsrechten op de informatie opgenomen op het Platform.

Door het gebruik van het Platform verbindt u zich er onder meer toe om:

•    de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;

•    de informatie op het Platform enkel te gebruiken voor eigen interne doeleinden en derhalve niet op commerciële wijze te exploiteren (bijv. gebruik van foto’s voor eigen handel); 

•    geen zodanig gebruik te maken van het Platform waardoor de website of het Platform wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of functionaliteiten minder efficiënt worden gemaakt;

•    het Platform niet te gebruiken ten behoeve van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);

•    het Platform niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Wij behouden ons het recht voor op te treden (daaronder inbegrepen het nemen van juridische stappen) tegen elke inbreuk op het voorgaande of elk ander onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden door welke partij dan ook.

5.Links van derde partijen 

Het Platform kan verwijzingen bevatten naar andere websites, dewelke niet onze eigendom zijn. WESTON is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere websites, met inbegrip van: de daarin opgenomen informatie, de bescherming van de privacy en persoonsgegevens. 

6.Aard van de dienstverlening

Wij streven ernaar de verstrekte informatie zo goed mogelijk up-to-date te houden, maar kan niet steeds garanderen dat de informatie steeds juist, volledig en accuraat is. In voorkomende geval dat de weergegeven informatie niet langer juist, volledig of accuraat, kunnen wij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. Zulks geldt eveneens voor informatie die afkomstig is van derde partijen. De informatie wordt aangeboden “as is” zonder enige verdere garantie inzake juistheid of bruikbaarheid.

Wij nemen de nodige maatregelen teneinde eventuele ongemakken ingevolge technische fouten te beperken, doch is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische levering van haar diensten.

Daarnaast nemen wij alle redelijke maatregelen om WESTON te beschermen tegen computervirussen en andere malware. Rekening houdend met de aard van deze gevaren, erkent je dat wij geen absolute bescherming kunnen bieden. 

7.Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn, in zoverre als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die in verband staat met het gebruik van het Platform, behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout in onze hoofde. Dit geldt eveneens (exemplatieve opsomming) voor schade die zou zijn veroorzaakt door onderbrekingen op het Platform, technische fouten, virussen of andere storingen. 

8.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het gebruik van het Platform valt onder het Belgisch recht en elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van het gebruik van het Platform valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken dewelke bevoegd zijn voor het gebied waarbinnen wij onze maatschappelijke zetel hebben.