Privacyverklaring & Cookiebeleid Weston NV

1.    VOORAFGAAND

WESTON NV, onderneming naar Belgisch recht met zetel te 3200 Aarschot, Gaston Geenslaan 80 en met ondernemingsnummer: 0876344520 (hierna: “Weston”) hecht veel waarde en belang aan uw privacy en de veilige verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website [www.weston.be]. Wij willen de gegevens van de klanten en de bezoekers van de website (hierna: “Klanten/Bezoekers”) optimaal beschermen tegen verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen en enige andere onrechtmatige verwerking.

Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “AVG”) evenals de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Met deze Privacyverklaring wilt Weston u als betrokkene, in de zin van de AVG, informeren over de verwerkingen en u afdoend informeren, o.a. over uw rechten als betrokkene. 

Weston wenst u er op te wijzen dat de verstrekking van bepaalde verplicht aangegeven persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde betreft om onze diensten te kunnen leveren. Bij gebreke aan voormelde persoonsgegevens zullen onze diensten niet of slechts gebrekkig aangeboden kunnen worden.

Waar nodig zullen wij u als betrokkene om een geïnformeerde, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacy beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in deze Privacyverklaring. Het is dan ook aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

2.    WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

2.1.    Verwerkingsverantwoordelijke(n):

In het kader van deze Privacyverklaring, dewelke handelt over het gebruik van de website van Weston [www.weston.be], dient WESTON beschouwd te worden als de verwerkingsverantwoordelijke. WESTON bepaalt immers in dit verband alleen, of in samenwerking met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2.2.    Verwerker(s)

Weston treedt in het kader van haar dienstverlening op als verwerker van de persoonsgegevens. U kan ons steeds bereiken via de volgende contactgegevens:: 

 

•    Weston NV 

•    Gaston Geenslaan 80, 3200 Aarschot

•    Ondernemingsnummer: 0876344520

•    E-mail: info@weston.be 

•    Website: www.weston.be

In het kader van onze dienstverlening naar u toe kan het noodzakelijk zijn dat wij persoonsgegevens verstrekken aan derden.

Teneinde u toe te laten optimaal gebruik te maken van de functionaliteiten van de website kan het gebeuren dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan aanbieders van deze functionaliteiten. Deze verstrekking van persoonsgegevens blijft uiterst beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor het aanbieden van deze functionaliteiten. 

Overige verwerkers kunnen u steeds worden meegedeeld op verzoek.

3.    WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Bij de verwerking van persoonsgegevens zullen de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens steeds nageleefd worden. 

Zo zal Weston in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door je gebruik kan je hier terugvinden:

    • •    Persoonlijke identificatiegegevens;
    • •    Elektronische identificatiegegevens;
    • •    Financiële identificatiegegevens;

4.    VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN U PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Weston verwerkt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde of ontvangen diensten op een correcte wijze te leveren, en waar nodig gepast te reageren op uw verzoeken. 

Weston verwerkt uw persoonsgegevens daarnaast om u als Bezoeker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring evenals om de functionaliteiten van de website correct en op intuïtieve wijze aan te bieden.

De verwerking van persoonsgegevensgegevens van Klanten / Bezoekers zijn in hoofdzaak gericht op de volgende specifieke doeleinden:

•    Om een correct beleid inzake klantenbeheer te kunnen voeren;

•    Om de website aan te passen aan je specifiek gebruik ervan;

•    Om fraude en misbruik te voorkomen.

•    Om ons in staat te stellen haar dienstverlening aan ons, haar overige klanten te optimaliseren en aan te passen.

•    Om nieuwsbrieven uit te sturen.

•    Om ons in staat te stellen de dienstverlening te individualiseren aan het door u specifiek vertoont gedrag bij de afname van de door ons aangeboden diensten en / of goederen.

De Bezoeker verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan ons en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kunnen wij beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen. 

5.    DOORGIFTE BUITEN DE EUROPEES ECONOMISCHE RUIMTE?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte.

6.    JE RECHTEN ALS BETROKKENE

6.1.    Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel:

•    Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;

•    Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;

•    Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;

•    Op een juiste wijze;

•    In principe tijdens een periode gelijk aan vijf (5) jaar na de laatste activiteiten op de website / de mobiele applicatie of vijf (5) jaar na uitvoering van de overeenkomst;

•    In gevallen door de wet bepaald, tijdens periode dewelke gelijk is aan de wettelijke bewaartermijn; 

•    Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging.

6.2.        Recht op inzage

Elke Bezoeker dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens. 

U heeft daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de AVG. 

Indien u wenst uw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, dient u een verzoek daartoe te richten aan de verweringsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke heeft een (1) maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden.

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan de verwerkingsverantwoordelijke. Zij zullen hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. 

Daarenboven heeft u het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke de verwerkingsverantwoordelijke zal beoordelen:

•    Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;

•    Wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

•    Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

•    Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

•    Wanneer uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

6.3.        Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

U heeft het recht een beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

•    Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;

•    De verwerking blijkt onrechtmatig en u wenst geen wissing van de persoonsgegevens;

•    De verwerkingsverantwoordelijke heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

•    De verwerkingsverantwoordelijke dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen en dit gedurende deze periode.

U heeft bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar. 

U heeft daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan geïndividualiseerde en volledig geautomatiseerde besluitvorming wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit u in aanzienlijke mate kan treffen. U kan echter steeds zelf ingrijpen op zulke besluitvorming of een menselijke tussenkomst vorderen.

Tot slot heeft u het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien u wenst uw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, dient u een verzoek daartoe te richten aan de verweringsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke heeft een (1) maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden.

6.4.        Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u  je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

Indien u wenst uw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, dient u een verzoek daartoe te richten aan de verweringsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke heeft een (1) maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden.

6.5.        Recht op vergetelheid

Telkens wanneer u terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. U kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

6.6.        Recht op het intrekken van je toestemming / recht om klacht in te dienen

U heeft steeds het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet. Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien u wenst uw toestemming in te trekken of uw recht om een klacht in te dienen wilt uitoefenen, dient u een verzoek daartoe te richten aan de verweringsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke heeft een (1) maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden.

6.7.    Recht op informatie en transparantie

Bij de uitoefening van uw rechten zal de verweringsverantwoordelijke steeds handelen in overeenstemming met de AVG en zodoende alle in de AVG vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke u in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van uw verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van uw verzoeken, verlengd worden. De verweringsverantwoordelijke zal u daartoe binnen één (1) maand na ontvangst van uw verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

7.    VEILIGE VERWERKING

Wij erkennen dat de beveiliging van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming. Daarom nemen wij gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

8.    COOKIES

Tijdens het gebruik van de website kunnen zogenaamde “cookies” op je opslag worden geplaatst teneinde bepaalde keuzes van de terugkerende gebruiker te herinneren of om je bepaalde functionaliteiten aan te bieden. Het uitschakelen van cookies kan ervoor zorgen dat uw gebruikerservaring niet optimaal is en / of bepaalde functionaliteiten van onze website niet werkzaam zijn.

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van de website onthouden.

Er bestaan verschillende soorten van cookies. Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat je op een gepersonaliseerde wijze door onze website kan navigeren en er gebruik kan van maken, daar waar analytische cookies het bezoek van onze website in kaart brengen.

Derden maken eveneens gebruik van cookies. Indien u aldus in het kader van het gebruik van onze website andere websites bezoekt kan het voorkomen dat andere cookies zullen bewaard worden. Daartoe dient u het cookiebeleid van deze derde-websites te raadplegen.

8.1    Cookies op onze Website    

Concreet maken wij gebruik van volgende Cookies:

8.1.1.    .ASPXFORMAUTH (sessie cookie) 

Type: first party

Soort: essentiële cookie

Levensduur: sessie

Doel: deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van je sessie op. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je niet op elke pagina opnieuw moet inloggen.

8.1.2.    language (Essentiële cookie) 

Type: first party

Soort: essentiële cookie

Levensduur: 1 jaar na laatste bezoek

Doel: bijhouden van de taalkeuze van de gebruiker

8.1.3.    cd-enabled (Essentiële cookie) 

Type: first party

Soort: essentiële cookie

Levensduur: 1 jaar na laatste bezoek

Doel: bijhouden van de cookie keuze van de gebruiker

8.1.4.    _ga (google analytics)

Type: third party

Soort: analytische cookie

Levensduur: 2 jaar na sessie

Doel: meet anoniem hoe gebruikers de website gebruiken

8.1.5.    _gat (google analytics)

Type: third party

Soort: analytische cookie

Levensduur: 1 minuut na laatste pagina weergave

Doel: gebruikt om aantal aanvragen per minuut te limiteren.

8.1.6.    _gid (google analytics)

Type: third party

Soort: analytische cookie

Levensduur: 24u na de laatste sessie

Doel: website  gebruikers anoniem onderscheiden

8.2.    Beheer van cookies    

U kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. Op het internet kan u alle benodigde informatie vinden inzake het beheren van cookies.