Algemene voorwaarden Weston NV

1. ALGEMEEN

1.1. In het kader van deze algemene voorwaarden zullen de volgende begrippen de volgende betekenis hebben:

  • 1.1.1. “WESTON” zal betekenen de NV WESTON, vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 3200 Aarschot, Gaston Geenslaan 80 en met ondernemingsnummer 0876.344.520;
  • 1.1.2. “Opdrachtgever/Koper”: eenieder die optreedt als potentiële koper, koper of opdrachtgever ten aanzien van WESTON dan wel op eender welke andere wijze in het rechtsverkeer treedt met WESTON.
  • 1.1.3. “Gebruiker”: eenieder die zich op de website van WESTON begeeft, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks.
  • 1.1.4. Website: www.weston.be

1.2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WESTON en op elke tot stand gekomen Overeenkomst (zie 2.5) tussen WESTON en haar Opdrachtgever/Koper. Deze zijn tevens van toepassing op alle andere transacties, rechtshandelingen, diensten, prestaties, correspondentie alsook op het gebruik van de website.

1.3. Door het bestellen van de goederen/diensten van WESTON of door de in ontvangstname van de goederen/diensten van WESTON, bevestigt de Opdrachtgever/Koper dat hij/zij: (1) kennis nam van deze algemene voorwaarden vóór contractsluiting; (2) de algemene voorwaarden integraal te aanvaarden; (3) dat de algemene voorwaarden integraal deel uitmaken van de tot stand gekomen Overeenkomst.

1.4. De algemene voorwaarden van WESTON primeren op de ev. algemene voorwaarden van de Opdrachtgever/Koper dewelke aldus worden uitgesloten en zulks ongeacht de datum van kennisname van deze algemene voorwaarden door de Opdrachtgever/Koper. De Opdrachtgever/Koper erkent dat WESTON de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever/Koper hiervoor niet uitdrukkelijk dient te protesteren.

1.5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, blijft dit zonder invloed op de overige bepalingen, die desgevallend van kracht blijven. De nietige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige bepaling.

1.6. WESTON heeft steeds het recht haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze ev. wijzigingen zijn eveneens van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in één maand na bekendmaking hetzij door middel van een schriftelijke mededeling hetzij door publicatie op de Website. Indien de Opdrachtgever/Koper de wijzigingen van de algemene voorwaarden niet aanvaardt, dient hij deze binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de gewijzigde versie bij aangetekend schrijven te protesteren. Na het voornoemd tijdstip van inwerkingtreding, wordt de Opdrachtgever/Koper geacht de wijzigingen (impliciet) te hebben aanvaard.

1.7. Indien er tegenstrijdigheid zou zijn tussen de Nederlandstalige versie van de onderhavige algemene voorwaarden van WESTON en een anderstalige versie, primeert de Nederlandstalige versie.

2. WILSOVEREENSTEMMING

2.1. WESTON offreert haar goederen door aan potentiele Opdrachtgevers/Kopers aanbiedingen over te maken.

2.2. Van zodra de Opdrachtgever/Koper aangeeft een voertuig te willen kopen, maakt WESTON een pro-forma factuur over. Het verzenden van de pro-forma wordt beschouwd als de aanvaarding van WESTON van het order van de Opdrachtgever/Koper.

2.3. De prijzen vermeld in de pro-forma factuur zijn, behoudens expliciet anders vermeld of overeengekomen exclusief BTW en andere actuele of toekomstige lasten / belastingen dewelke mogelijk van toepassing zouden kunnen zijn op de goederen.

2.4. Indien de Opdrachtgever/Koper gevestigd is in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk of Zwitserland, is de prijs van de pro-forma factuur de prijs inclusief levering van het voertuig / de voertuigen. Voor andere landen dient er tussen Partijen concreet afgesproken te worden of de Opdrachtgever/Koper zelf instaat voor het transport, dan wel of dit georganiseerd dient te worden door WESTON. Desgevallend zal dit als aparte post in de pro-forma factuur worden opgenomen.

2.5. De Overeenkomst komt tot stand als de Opdrachtgever/Koper de pro-forma factuur uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard door deze samen met de onderhavige algemene voorwaarden, ondertekend terug te sturen naar WESTON (per post of digitaal).

3. FACTURATIE EN BETALING

3.1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen conform artikel 2.5, stelt WESTON de factuur op. Deze wordt overgemaakt aan de Opdrachtgever/Koper samen met de andere documenten van het voertuig, behoudens andersluidende afspraken tussen Partijen.

3.2. De facturen zijn betaalbaar op de vennootschapszetel van WESTON in euro’s en dienen voldaan te worden per overschrijving, zoals aangegeven op de (pro-forma) factuur.

3.3. Aangezien de aankoop van de voertuigen in principe steeds gepaard gaat met de levering van de voertuigen, georganiseerd en verzorgd door WESTON (zie artikel 2.4), zal de uiterste betaaldatum van de (pro-forma) factuur samenhangen met de leveringsmogelijkheden. WESTON communiceert met de Opdrachtgever/Koper wat de mogelijkheden zijn en wat aldus de uiterste betaaldatum is.

Als hierover tussen Partijen niets wordt overeengekomen en behoudens andersluidende bepaling op de (pro-forma) factuur zelf, vervallen de facturen van WESTON binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.

3.4. Alle klachten betreffende de facturen moeten WESTON binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht in elk geval onontvankelijk.

3.5. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met de nalatigheidsinterest conform de wet van 02/08/2002 met een minimum van 12% per jaar. Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 250,00 euro, onverminderd het recht WESTON om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van ev. hogere werkelijk geleden schade. Er zijn desgevallend eveneens stallingsvergoedingen verschuldigd (zie artikelen 4.3 en 4.4).

3.6. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur (zie artikel 3.3): (1) heeft WESTON het recht om haar verplichtingen onder deze overeenkomst op te schorten tot op het moment dat de Opdrachtgever/Koper aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en (2) vervallen alle betalingsmodaliteiten van rechtswege (3) worden alle facturen, zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar en (4) vervallen alle kortingen.

3.7. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur en eerst op de verschuldigde intresten en kosten.

4. LEVERING

4.1. De door de Opdrachtgever/Koper gekochte goederen worden in principe door WESTON geleverd (zie artikel 2.4) maar dit enkel en alleen als de factuur integraal voldaan is. In het geval Partijen overeenkomen dat het voertuig / de voertuigen worden afgehaald door de Opdrachtgever/Koper, kan dit enkel en alleen na integrale betaling van de factuur.

4.2. De door WESTON opgegeven leveringstermijn is indicatief.

4.3. Indien WESTON instaat voor de levering van het verkochte voertuig / voertuigen wordt er op voorhand door WESTON gecommuniceerd met de Opdrachtgever/Koper wanneer er uiterlijk moet zijn betaald (zie artikel 3.3) om zo het transport te kunnen plannen. Als de Opdrachtgever/Koper niet tijdig betaalt, komt de geplande transportdatum in het gedrang. Ter compensatie is de Opdrachtgever/Koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 500 euro per wagen bovenop de aanhorigheden zoals bepaald in artikel 3.5.

4.4. Indien de Opdrachtgever/Koper instaat voor de afhaling van het gekochte voertuig / voertuigen, zal WESTON meedelen vanaf wanneer het voertuig ter beschikking is. De Opdrachtgever/Koper verbindt zich ertoe om het voertuig/ voertuigen, na integrale betaling van de factuur, uiterlijk 10 dagen na deze communicatie van WESTON op te halen. Bij gebreke hieraan is de Opdrachtgever/Koper vanaf de 11de dag een stallingsvergoeding van 1 euro per dag per voertuig verschuldigd, bovenop de aanhorigheden zoals bepaald in artikel 3.5.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1. In afwijking van artikel 1583 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, blijft WESTON eigenaar van de goederen totdat de volledige prijs (hoofdsom, kosten, interesten en/of forfaitaire schadevergoeding, stallingsvergoeding, e.a.) is betaald.

5.2. Indien de Opdrachtgever/Koper de goederen zelf dient af te halen en dit nalaat te doen, gebeurt de bewaring van de goederen op risico en kosten van de Opdrachtgever/Koper.

5.3. De documenten die na levering van aangekochte goederen worden opgestuurd, worden door WESTON onmiddellijk na de totstandkoming van de Overeenkomst opgevraagd bij de betreffende instanties. Indien deze documenten echter door de betreffende instanties laattijdig worden overgemaakt, kan WESTON hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden. WESTON zal echter steeds naar best vermogen handelen om de nodige documenten tijdig te kunnen overdragen.

6. OVERMACHT

6.1. Overmachtssituaties, zijnde elke gebeurtenis waarover WESTON, haar leveranciers, haar aangestelden (zoals transporteurs)redelijkerwijze geen controle hebben m.i.v. doch niet beperkt tot: stakingen, lock-out, lockdown, onderbrekingen in het transport en de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen of leveringen, technisch falen van machines of van systemen, personeelsgebrek, extreme weersomstandigheden, ongeval tijdens het transport, etc., zowel in het binnen- als buitenland, bevrijden WESTON, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van de uitvoering van haar verbintenissen.

6.2. Overmacht geeft de Opdrachtgever/Koper geen recht op enige prijsvermindering, noch op schadevergoeding, ontbinding of verbreking van de Overeenkomst.

6.3. Partijen zullen in een dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren, teneinde de uitvoering van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk voort te zetten of aan te vatten.

7. ANNULATIE

7.1. De Opdrachtgever/Koper kan een bestelling slechts annuleren indien WESTON hiermee schriftelijk akkoord gaat en mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totaal overeengekomen prijs, zonder aftrek van ev. reeds betaalde voorschotten en onder voorbehoud van het vorderen van een hogere schadevergoeding, indien WESTON het bewijs levert van een hoger geleden werkelijke schade. Dit alles behoudens andersluidende afspraken tussen Partijen.

7.2. De door de Opdrachtgever/Koper betaalde voorschotten blijven in elk geval verworven door WESTON en worden niet terugbetaald.

8. ONTBINDING

8.1. Elk der Partijen kunnen de Overeenkomst beëindigen per aangetekende en gemotiveerde ingebrekestelling, indien de andere Partij niet aan zijn verplichtingen conform deze Overeenkomst voldoet en deze zijn verzuim niet regulariseert binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de aangetekende ingebrekestelling.

8.2. Elk der Partijen mag de Overeenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwen ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening of kennelijk onvermogen van de andere Partij.

8.3. Geen der Partijen is gehouden tot betaling van een verbrekingsvergoeding indien er beëindigd wordt conform de artikelen 8.1, 8.2.

9. ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID

9.1. WESTON verbindt zich er toe de Overeenkomst naar best vermogen uit te voeren doch verleent geen garanties aan de Opdrachtgever/Koper zodat al haar verbintenissen conform de Overeenkomst een middelen- of inspanningsverbintenis betreffen.

9.2. De oorzaken van een ev. schadeclaim moeten via een omstandig gemotiveerd, aangetekend schrijven meegedeeld worden en dit uiterlijk 8 dagen na de beëindiging van de actie die de schade zou veroorzaakt hebben, op straffe van verval.

9.3. Indien de Opdrachtgever/Koper enige aansprakelijkheid t.a.v. WESTON weerhoudt, dient deze in zijn aangetekend schrijven een redelijke termijn van minimum 30 dagen te voorzien om WESTON toe te laten de niet-betwiste gebreken te herstellen en/of om de uit de gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. Pas na verloop van deze termijn, kan enige aansprakelijkheid weerhouden worden.

9.4. Indien WESTON zijn contractuele verplichtingen niet zou nakomen, heeft de Opdrachtgever/Koper het recht om, onder voorbehoud van bewijs van de toerekenbare niet-naleving, een schadeloosstelling te eisen voor de directe schade dewelke het gevolg is van gebrekkige uitvoering.

9.5. De aansprakelijkheid van WESTON voor schade aan derden of indirecte schade (bijv. gevolgschade, winstderving, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet nakomen van overeengekomen leverings- en uitvoeringstermijnen) is uitgesloten, behalve bij bedrog of opzet.

9.6. De Opdrachtgever/Koper verbindt zich er toe om alle gegevens, waarvan WESTON aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever/Koper redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor (de totstandkoming van / het uitvoeren van) de Overeenkomst, tijdig en correct te verstrekken. De Opdrachtgever/Koper draagt het risico van misverstanden of fouten t.a.v. de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke informatie / gegevens.

9.7. Elke aansprakelijkheid van WESTON (contractueel of buitencontractueel, direct of indirect) wordt in elk geval beperkt tot maximum het bedrag dat de Opdrachtgever/Koper heeft voldaan conform artikel 3.1), waarbij WESTON zich het recht voorbehoudt om de gebrekkige geleverde goederen / uitgevoerde diensten kosteloos binnen een redelijke termijn van minimum 30 dagen te vervangen.

10. AANSPRAKELIJKHEID TWEEDEHANDSE VOERTUIGEN

10.1. WESTON zal de Opdrachtgever/Koper in kennis stellen van alle zichtbare en door haar gekende gebreken / schade op het ogenblik van de verkoop van een voertuig.

10.2. Het voertuig wordt steeds verkocht en overgedragen in de staat waarin het zich bevindt.

10.3. De Opdrachtgever/Koper aanvaardt het voertuig met al zijn gebreken, zichtbaar dan wel verborgen.

11. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTBANK

11.1. Partijen komen overeen om elk geschil m.b.t. het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze Overeenkomst, voorafgaandelijke aan elke rechtsgang, alle middelen aan te wenden ten einde tot een minnelijke oplossing te komen.

11.2. Bij gebreke aan een minnelijke oplossing omtrent de voornoemde geschillen, zal het geschil exclusief worden beslecht door rechtbanken van het arrondissement Leuven, onverminderd het recht van WESTON om te dagvaarden voor de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel / woonplaats van de Opdrachtgever/Koper.

11.3. Alle overeenkomsten tussen WESTON en de Opdrachtgever/Koper worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.